ÁSZF: A PREFA Hungária Kft. Általános Eladási és Szállítási Feltételei

1. Hatály

1.1 Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek – amennyiben a felek eltérő feltételekben nem állapodnak meg – valamennyi a PREFA Hungária Kft. (továbbiakban: PREFA) által gyártott és forgalmazott termék értékesítését szolgáló szerződéskötésre, valamint megkötött szerződésre terjednek ki. A PREFA szerződő felei (továbbiakban: Vevő) által alkalmazott beszerzési feltételek csak akkor érvényesek, ha azt a PREFA minden egyes esetben külön, kifejezetten elismeri.

1.2 A PREFA-termékek értékesítéséhez kapcsolódó szerelési munkákra a kiegészítő Szerelési Feltételek érvényesek.

1.3 A fogyasztókkal kötött üzletekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek csak akkor érvényesek, ha azok nem mondanak ellent a mindenkori fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások kötelező érvényű rendelkezéseinek, mely ellentmondás esetében a jogszabályi előírások irányadók.

2. Írásbeliség

A PREFA bármely jognyilatkozata, ill. egyéb a Vevőhöz címzett nyilatkozata kizárólag írásban érvényes.  

A Vevők által jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek alapján adott nyilatkozatok - mint például megrendelés, minőségi reklamációk - kizárólag írásban érvényesek.

3. Szállítási szerződések megkötése

3.1 A PREFA nyilvános ajánlatai tájékoztató jellegűek, az alapján a PREFA-t szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A PREFA és a Vevő között a szállítási szerződés (adásvételi és gyártási szerződés) akkor jön létre érvényesen, ha a Vevő írásbeli megrendelése alapján a PREFA írásbeli rendelés-visszaigazolást küld, vagy a megrendelt árut kiszállítja, vagy a megrendelés alapján kiállítja és megküldi a Vevő részére a számlát.

3.2 A rendelés-visszaigazolásban a PREFA rögzíti a szállítási szerződés egyedi tartalmát (a szállítmány tárgyát képező termékek, árak és egyéb egyedi rendelkezések). A rendelés-visszaigazolásban foglalt feltételekkel szemben a Vevő a kézbesítést követő három napon belül emelhet írásban kifogást, ennek hiánya a feltételek Vevő részéről történő elfogadását jelenti.

4. Árak

4.1 A PREFA által megadott vagy visszaigazolt árak nem tartalmazzák a csomagolási, a szállítási költségeket és az általános forgalmi adót. A PREFA által a rendelés-visszaigazolásban megadott árak kivételével minden egyéb ár tájékoztató jellegű, és azok tekintetében a PREFA-t semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.2 Ha a PREFA és a Vevő között létrejött ármegállapodást követően a nyersanyagok piaci árában rendkívüli (legalább 10%-os emelkedés)  következik be, a PREFA jogosult azt a Vevővel szemben egyoldalú nyilatkozatával érvényesíteni, úgy hogy a megállapodott ár  a nyersanyag többletköltségének  megfelelően megemelkedik.

5. Fizetés és fizetési késedelem:

5.1 A számla összegét a Vevő a PREFA rendelés-visszaigazolásában meghatározott határidőben – bármilyen levonás nélkül – köteles kiegyenlíteni. A fizetés csak azt követően tekintetett teljesítettnek, amikor az összeg PREFA bankszámláján jóváírásra került.

5.2 A Vevő nem jogosult minőségi reklamáció vagy kártérítési igény miatt fizetést visszatartani, vagy ellenköveteléssel szemben elszámolni (beszámítani). A minőségi reklamáció PREFA részéről történő elfogadása esetén a Vevő csak a szállítmány elfogadott minőségi reklamációval nem érintett arányos részének megfelelő összeg kifizetésére köteles a PREFA differenciát jóváíró számlája figyelembevételével.

5.3 Ha a PREFA egyedi esetben a Vevőtől diszkontálható váltót vagy csekket fogad el, ezeket a kamatok és költségek levonása után a helyes beérkezés fenntartásával írja jóvá.

5.4  Vevő  fizetési késedelme esetén, vagy ha a Vevővel szemben  csőd- vagy felszámolási eljárás indul a PREFA jogosult valamennyi a Vevővel szemben fennálló nyitott, még le nem járt követelését azonnal esedékesnek nyilvánítani a további szállítások azonnali leállítása mellett, minden még nem teljesített szerződéstől elállni és a még esedékes szállítmányokat csak előrefizetés ellenében teljesíteni.

5.5 Fizetési késedelem esetén a Vevő köteles az esedékesség napjától – eltérő megállapodás hiányában a Ptk. mindenkor hatályos 6:155. § (1) bek.-ében meghatározott kamatot megfizetni. A késedelmi kamaton felül Vevő köteles a PREFA-nak valamennyi, a követelés érvényesítésével összefüggésben felmerült költségét, de legalább a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott összeget megtéríteni.

6. Szállítás tárgya

6.1 A termékek minőségét a rendelés-visszaigazolás, a műszaki leírások, a mindenkor hatályos vonatkozó DIN-szabványok, a vonatkozó Önorm-szabványok, és a PREFA gyártási műszaki lehetőségei határozzák meg.

6.2 Tömegtermékeknél a szállításkor felmerülő súlybeli és darabszámbeli stb. eltérések a rendelés-visszaigazoláshoz képest ± 10% mértékben megengedettek. A számlaérték megállapításakor a PREFA által megállapított mennyiségi egységek az irányadók (általában súly, egyedi esetben darabszám).

7. Szállítás teljesítése és a kockázatviselés átszállása

7.1 A szállítás teljesítésének helye a PREFA kiszállító telephelye (PREFA gyára vagy egyéb értékesítési helye, EXW Incoterms 2010). A PREFA a szállítást a megrendelt áru Vevőnek, vagy fuvarozónak, illetve szállítmányozónak történő átadásával teljesíti, abban az esetben is, ha a fuvarozás, vagy a szállítmányozás a PREFA költségére történik. A PREFA a megrendelt árut – az áru jellegétől függően – szállításra alkalmas módon, csomagolva köteles a Vevőnek, vagy a fuvarozónak, illetve szállítmányozónak átadni.

7.2 A szállítás 8.1 pont szerinti teljesítésével a termékkel kapcsolatos kockázatviselés átszáll a Vevőre.

7.3 Ha a szállítmányozást – saját vagy a Vevő költségére –  a PREFA intézi, a szállítóeszközt, illetve fuvarozót szabadon jogosult kiválasztani.

7.4 A külföldre irányuló bérmentesített szállítmányok minden vám- és egyéb határátlépéshez kapcsolódó költsége a Vevőt terheli.

8. Szállítási határidők

8.1 Külön megállapodás hiányában a szállítási határidők  tájékoztató jelleggel és mindenféle kötelezettség nélkül érvényesek. A PREFA rész- és előszállításra jogosult.

8.2 Ha a PREFA az előzetesen jelzett szállítási határidőt 15 nappal túllépi, a Vevő  15 napos póthatáridő megadása, és annak eredménytelen letelte után elállhat a szerződéstől. Ha a PREFA a szállítási határidőt elháríthatatlan üzemi okok (különösképpen sztrájk, üzemzavar, nyersanyaghiány stb.) miatt lépi túl, a Vevő 2 hónapot meghaladó határidő-túllépés és 15 napos póthatáridő megadása, illetve annak eredménytelen letelte után jogosult a szerződéstől elállni.

8.3 A PREFA köteles a Vevőt a szállítás teljesítéséről  legalább 3 nappal korábban értesíteni (készre jelentés). A készre jelentett árut a Vevő köteles az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül lehívni és az áru elszállításáról (akár a PREFA bevonásával) intézkedni, ellenkező esetben a PREFA a készre jelentett árut a Vevő költségére és kockázatára tárolja. 

8,4 Amennyiben a Vevő átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a PREFA-nak jogában áll - saját választása szerint – a határidőben átvenni elmulasztott áru ellenértékét a határidő lejártát követő nappal a Vevő felé leszámlázni, és az árut felelős őrzésbe venni - raktározási díj felszámítása mellett - vagy póthatáridő megjelölése nélkül a szerződéstől elállni, és az árut más vevő részére értékesíteni. A Vevő ezen túlmenően köteles a PREFA-nak az átvétel elmulasztásával okozott igazolt kára megtérítésére.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1 A PREFA a leszállított áruk tulajdonjogát a szállításból származó  valamennyi vevői fizetési kötelezettség (számla összege, kamatok, járulékok és költségek) teljesítésig fenntartja.

9.2  A tulajdonjog fenntartására tekintettel a szállításból származó valamennyi vevői fizetési kötelezettség teljesítéséig  a leszállított áru Vevő általi értékesítése, elzálogosítása vagy más módon való átruházása megterhelése csak a PREFA kifejezett hozzájárulásával történhet .

9.3 Ha a tulajdonjog fenntartásának fennállása mellett a felek a szerződést felbontják,   a Vevő által már teljesített befizetésekből le kell vonni a visszaszállítással felmerülő költségeket, valamint a visszaszállított áru selejt anyagértékben meghatározott értékét. Amennyiben a levonások eredményeként vevői követelés áll fenn, a PREFA köteles azt a Vevő részére visszatéríteni, vagy a Vevővel szemben fennálló másik követelésbe beszámítani. Amennyiben a levonás eredményeként vevői tartozás áll fenn, a PREFA köteles helyesbítő számlát kiállítani és azt a Vevőnek megküldeni.

10. Jótállás

10.1 A PREFA a termékeire 2 éves jótállást vállal a 8.1. pont szerinti teljesítési időponttól számítva, a garancialevélben meghatározott kivételekkel.

10.2 A Vevő köteles a hozzá beérkezett szállítmány minőségi és mennyiségi vizsgálatát 3 munkanapon belül elvégezni, és a megállapított hibát, hiányosságot a PREFA felé írásban jelezni, ennek elmaradása esetén a Vevő nem jogosult a PREFA felé szavatossági igényt érvényesíteni.

10.3 Ha a Vevő szavatossági igénye megalapozott, a PREFA a hibás terméket köteles kijavítani, vagy kicserélni.

10.4 A tömeggyártásban készült termékekre – eltérő megállapodás hiányában – az ágazatra jellemző az összes darabszámra vetített 3% hibaráta megengedett.

10.5 A Vevő az általa minőségileg megkifogásolt árut felhasználni nem jogosult, a felhasználásból eredő károkért a PREFA felelősséget nem vállal. A Vevő az általa kifogásolt árut a PREFA előzetes írásos beleegyezése és a visszaszállítás módjának PREFA általi írásbeli meghatározása nélkül nem jogosult a PREFA részére visszaküldeni, ellenkező esetben a PREFA a Vevő által bejelentett hibáért felelősségét kizárja, és a Vevő a PREFA ebből eredő valamennyi kárát, ill. költségét köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvétele, és/vagy a bejelentett hiba vizsgálatának megkezdése nem jelenti a Vevő igényének PREFA általi elismerését. A visszaszállítás költsége – nem igazolt minőségi kifogás esetén – a Vevőt terheli.

11. Kártérítés

11.1 A szállítási szerződéssel kapcsolatos kártérítési igényt  bármelyik fél csak akkor érvényesíthet a másik féllel szemben, ha  felróhatóság (gondatlanság vagy szándékosság) állapítható meg. Ez különösképpen érvényes a késedelmes és hiányos szállítás esetében is.

12. Oltalmi jogok

12.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítási szerződés előkészítésekor vagy teljesítésekor kifejlesztett termékgyártási és kialakítási technika külön védelem (know-how) alatt áll, akkor is, ha nincs rá törvényben szabályozott és nevesített oltalmi jog (így különösen szabadalom, mintaoltalom). Vevő köteles a PREFA által átadott konstrukciók, szállítmányok, gyártási folyamatról nyújtott információk és hasonlók alapján ismertté vált technika saját gyártásra – adott esetben műszaki továbbfejlesztés után – történő felhasználástól, valamint a harmadik személynek bármilyen módon hozzáférhetővé tételétől tartózkodni.  Ezen kötelezettség megszegése esetén a PREFA, illetve az oltalmi jog jogosultja jogosult a Vevővel szemben valamennyi polgári jogi és egyéb jogi igényét érvényesíteni.

12.2 A Vevő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa adott instrukciók alapján megrendelt termék gyártásával harmadik személy jogai, pl. szabadalmi jog, mintaoltalmi jog vagy egyéb oltalmi jogai, nem sérülnek. Harmadik személy részéről felmerülő oltalmi jogi igény esetére a Vevő kijelenti, hogy a PREFA-t semmilyen felelősség nem terheli. 

13. Berendezések

13.1 A Vevő által megrendelt termékek gyártásához készítetett és beszerzett  berendezések a PREFA tulajdonát képezik, abban az esetben is, ha a berendezések létesítésének, beszerzési költségeit a Vevő viselte. 

14. Bírósági és jogkikötés

14.1 Jogvita esetén illetékes bíróság a PREFA székhelye szerinti magyar rendesbíróság.

14.2. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött egyéb megállapodások, valamint magyar jog – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – az irányadó.